Skip to content

Nezákonne vyplateným odmenám viceprimátorovi Veselickému, sa venuje časopis ŽIVOT

Dnes by ste ešte mali mať možnosť zakúpiť si časopis ŽIVOT, ktorý sa v článku  pod tiulom  “  Venuje nazákonne vyplácaným odmenám viceprimátorovi Veselickému počas 8 rokov jeho pôsobenia vo funkcii. Ide teda o dve volebné obdobia, počas ktorých ich bez právneho základu, teda svojvolne  Veselickému  určil primátor  Martin Tomčányi.

Veselický nemal problém nezákonne vyplácané odmeny mesačne prijímať a to napriek tomu, že v minulosti bol hlavným kontrolórom mesta a teda mal mať vedomosť o tom, čo hovorí zákon. Zákon je ale povinný ovládať  a hlavne rešpektovať samotný primátor a štatutár mesta  Ing. Martin Tomčányi. Z už uverejnených článkov v minulosti ale vieme, že v niekoľkých prípadoch si s dodržiavaním zákonov práve primátor Tomčányi ťažkú hlavu nerobí. Dokonca nemal problém nezákonné postupy Mesta Sereď aj verejne obhajovať, čo už ním momentálne zastávaný  úrad dehonestuje a jeho vážnosť neodvratne ťahá do stále hlbšieho morálneho bahna.

Zvláštny až arogantný postoj primátor predviedol aj na rokovaní MsZ, kde poslancom boli predložené výsledky kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou Horváthovou. Práve ona skonštatovala, že primátorovi mesta neprináležalo o výške odmien rozhodovať a takýmto konaním si neoprávnene privlastnil právo zákonodarcom priznané výlučne poslancom MsZ.

Ako na rokovaní MsZ, tak v následných komunikáciách je viditeľné až nepochopiteľné zľahčovanie situácie a to nielen samotným primátorom, ale aj jeho zástupcom Veselickým, ktorý nezákonne prijaté odmeny vo výške takmer  150 000 Eur prijal. Veselický sa pýta, čo on porušil? Nuž, odpoveď je pomerne jednoduchá – prijal to, čo mu bolo vyplatené nie v súlade s platnými zákonmi SR. A nie zo súkromných peňazí, ale z verejných finančných zdrojov. A to sa samostatne nevenujeme roku 2018, kedy jeho odmeňovaniu nasadili povestnú „korunku“. (viac v správe hlavnej kontrolórky publikovanej tu:      )

Zástupca primátora Veselický ani jeho šéf Tomčányi sa doteraz verejne nevyjadrili, ako mienia nezákonný stav napraviť. A to nielen pri vyplatených odmenách, ale aj iných bonusoch, na ktoré podľa stanoviska hlavnej kontrolórky  nemal nárok a napriek tomu ich prijal.

Viceprimátor a hovorca primátora  Veselický nám služobný mobilný telefón cez pracovnú dobu stále nedvíha a na nielen tému ním nezákonne prijatých odmien nekomunikuje. Stále sa tvári, že nekomunikuje len s jednou osobou no neuvedomuje si (alebo si uvedomuje a koná tak úmyselne), že on zo svojej pozície a verejnej funkcie nesmie robiť rozdiely medzi občanmi a novinármi, nakoľko je platený z verejných finančných zdrojov  a takýmto postupom môže mestu zabezpečiť žalobu.

V každom prípade to vyzerá tak, že pravdepodobne obaja hrajú hru o získanie „Bobríka mlčanlivosti“ vo viere, že sa aj na tento už naozaj riadny „prúser“ rýchlo zabudne. Nie, nezabudne. Trestné oznámenie na prokuratúru podala hlavná kontrolórka Horváthová, podľa našich vedomostí aj minimálne jeden z poslancov MsZ  a podáva ho aj občianske združenie  Občan rozhodni.

Vzhľadom na úmyselné neinformovanie verejnosti v médiách pod kontrolou vedenia mesta, týmto verejne vyzývame primátora a štatutára mesta  Martina Tomčányiho, aby k nezákonnému stavu zistenému kontrolórkou zaujal stanovisko, verejne sa ospravedlnil občanom a obyvateľom mesta a vyvodil voči svojej osobe dôsledky v podobe vzdania sa mandátu. Rovnaká výzva patrí aj jeho zástupcovi Veselickému.  Jedine takýmto spôsobom totiž primátor Tomčányi po nezákonnostiach zistených v Mestskom bytovom podniku, verejnom klamaní občanov, neoprávnenom verejnom dehonestovaní poslanca a občanov poukazujúcich na jeho prešľapy   a následne nezákonnom vyplácaní odmien vo výške takmer  150 000 Eur dokáže, že v sebe má aspoň trošku úcty k zákonom ako aj k mandátu, ktorý zastáva.

K vyvodeniu zodpovednosti voči sebe, primátora  vyzval aj poslanec Michal Hanus.