Skip to content

Zakazuje zverejniť vlastné vyjadrenia prednesené na verejnom OZ. V priestoroch súdu atakuje novinára.

Zdravotné sestry a pôrodné asistentky protestovali v Košiciach na Hlavnej ulici pred Ústavným súdom SR v Košiciach 10. októbra 2012. Na snímke budova Ústavného súdu SR z Hlavnej ulice. FOTO TASR – Milan Kapusta

… a kandiduje na sudcu Ústavného súdu. Mgr. Slavomír Trnkócy.

Čitatelia  SOL sa s menom advokáta   Mgr. Slavomíra Trnkócyho mali možnosť stretnúť už viackrát a to najmä v diskusii pod niektorými článkami. Zopár obyvatelov  obce Šoporňa a občanov sa s ním spoznalo aj bližšie.

Advokát  Mgr.Trnkócy obci Šoporňa a s veľkou pravdepodobnosťou aj súčasnému starostovi  Mgr. Adriánovi Machovi  poskytuje právne služby a právne poradenstvo už niekoľko rokov. Začal v predchádzajúcom volebnom období a dnes obci  vystavuje faktúry v hodnote  cca   1500 Eur mesačne. Pýtate sa na čo obec  Šoporňa z daní občanov platí mesačne  tak vysoké sumy právnikovi? Vaša otázka je správna a oprávnená.

Pýtali sme sa aj my. V súlade s platnou legislatívou sme požiadali obec o zverejnenie  zmluvy na základe ktorej sú právne služby obci poskytované  a rozpisu, na ktoré právne spory aké služby a v akej cene boli poskytnuté. Žiaľ, požadované informácie nám v požadovanom rozsahu  zverejnené neboli.

Zato niekoľko volených funkcionárov obce  (ale aj ostatných obcí) neváhalo počas pôsobenia advokáta  Trnkócyho v obci vydavateľovi média zaslať list s prakticky identickým obsahom líšiaci sa viac menej iba v odosielateľovi, v ktorom sa médium snažili umlčať  a vyhrážaním sa podaním na  Úrad na ochranu osobných údajov znemožniť  informovanie verejnosti o veciach verejných v obciach. Neuspeli. No archivácia  korešpondencie prijatej v predmetnej veci evidentne kopírovaná z jedného vzoru   zabrala dva šanóny, nakoľko je hrubá viac ako 15 cm. Komu a prečo tak veľmi  záleží na tom, aby verejnosť nebola informovaná o dianí v obciach? A kto stojí za predmetnou korešpondenciou  a teda snahou umlčať médium odborne?

Advokát   Trnkócy  sa rád ukazuje aj pred občanmi a to napríklad na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Šoporni. Priložený videozáznam dokumentuje jeho  verejný nesúhlas s filmovaním a publikovaním  jeho prejavu na rokovaní OZ, ktoré je však zo zákona verejným. Jeho odbornosť v tejto veci je teda minimálne diskutabilná  a o morálnom kredite si dovolíme pochybovať. Prečo? Advokát   Trnkócy   bez problémov  vyfaktúroval  desiatky tisíc Eur obci za právne služby, na verejnom rokovaní OZ si sadne medzi poslancov a vedľa starostu obce a nemá problém domáhať  sa nezverejnenia  záznamu z rokovania OZ. Dokonca nemá problém s de facto vyhrážaním sa  právnymi konzekvenciami po zverejnení záznamu.

Ak zákon nerešpektuje prítomná osoba na  verejnom rokovaní  OZ (a je jedno aký zákon a  či to je občan, poslanec, advokát, minister vlády či prezident), má zakročiť vedúci  rokovania, teda primátor či starosta. Posledným odborným orgánom obce je hlavný kontrolór. Práve on má dohliadať na zákonnosť v obci a pri výkone vecí verejných. V Šoporni sa tak ale nestalo. Trnkócyho  na fakt, že sa neoprávnene dožaduje  konania  v zákone nemajúceho oporu  neupozornil ani starosta  Adrián Macho a ani hlavná kontrolórka  Milena Verešová. Prečo nekonali tam, kde konať mali?

S advokátom   Mgr. Slavomírom Trnkócym má osobné skúsenosti aj SOL.

Na jednom z pojednávaní na Okresnom súde v Galante vedenom v trestnej veci  obžalovaného starostu obce  Mgr. A.Macha, bol redaktor média  pri kladení otázok  obžalovanému a súdenému  starostovi Machovi  vo verejných priestoroch  súdu advokátom fyzicky atakovaný. Advokát  Trnkócy  aktívne vlastným telom bránil redaktorovi média vo vykonávaní práce vo verejnom záujme ,  rukou redaktorovi chytil objektív kamery   a bolo mu zabránené nielen filmovanie, ale aj kladenie otázok obžalovanému verejnému činiteľovi  Machovi.

Na mieste je teda otázka – správa sa a koná advokát Trnkócy v súlade s etikou a zákonom?  Je jeho konanie v súlade  s pravidlami  platnými pre výkon advokátskej praxe a neznižuje jeho vystupovanie na verejnosti  úroveň  samotného advokátskeho  stavu?

Na ďalšom pojednávaní sa dokonca dožadoval zákazu filmovania vo verejných priestoroch súdu. Až člen justičnej stráže ho musel usmerniť a jeho nezákonné  požiadavky uviesť na správnu mieru.

– – –

Svoje skúsenosti s advokátom Trnkócym a transparentnosťou obce má aj exposlanec  OZ Ing. Jozef Nahácky, PhD.

Niekoľko viet z jeho vyjadrenia pre  SOL:

Redakcia: Prešiel výber advokáta pre obec výberovým konaním? Kde je možné nájsť zmluvu definujúcu rozsah poskytovaných služieb obci?

Ing. Jozef Nahácky, PhD. : Výber advokáta pre obec neprešiel  výberovým konaním, zmluva medzi obcou a advokátom Trnkócym neexistuje. Takto to funguje uz 4,5 roka. 

Redakcia: Na jednom z rokovaní OZ sa advokát Trnkócy ostro ohradil proti záznamu jeho tváre a vystúpenia na kameru. Dokonca slovne atakoval aj Vás, vtedy poslanca OZ. Aký je Váš názor na jeho vystupovanie?

Ing. Jozef Nahácky, PhD. :  Neviem, či celé vystupovanie pána Trnkócyho na zastupiteľstve, bolo výsledkom jeho odborných znalostí, prejavom charakteru, alebo ich mixom. Také vystupovanie, ako predviedol pán Trnkócy je neprípustné, veď tak sa asi nesprával ani Mečiar v časoch najväčšej slávy.

V každom prípade som presvedčený, že sudcom Ústavného súdu sa stať nemôže, pretože Ústavný súd musí byť záruka odbornosti a spravodlivosti.

Redakcia: Poskytoval poradenstvo advokát Trnkócy aj poslancom OZ?

Ing. Jozef Nahácky, PhD. :  Keď poslanci OZ potrebovali niečo vysvetliť, bol pozvaný na zastupiteľstvo, prisiel a odpovedal na otázky.

Redakcia: Máte skúsenosti s transparentnosťou obce a konaním advokáta Trnkócyho počas Vami vykonávaného mandátu  poslanca a dnes?

Ing. Jozef Nahácky, PhD. :  Podľa vyjadrenia pána Trnkócyho, poslanec OZ, NEMÁ právo vidiet faktúry obce, cenové ponuky vo verejných obstarávaniach, či iné, podľa môjho názoru, podstatné podklady k verejnému  obstarávaniu. Jedná sa hlavne o zákazky s nízkou hodnotou. Tiež pán Trnkócy na zastupiteľstve napr. tvrdil, že poslanec OZ, nemôže svojvoľne vykonať poslaneckú kontrolu v obci, kde je poslancom. Za obec rieši infozákon, ten absolútne ignoruje. Obec na infozákon vôbec neodpovedá, resp. občania dostávajú odpovede, že nimi požadované informácie obec nesprístupní. 

Redakcia: Podľa zverejnených informácií advokát Trnkócy kandiduje na post  sudcu Ústavného súdu. Ako hodnotíte tieto jeho ambície?

Ing. Jozef Nahácky, PhD. :  Predpoklady byť dobrým sudcom sú z 10% odbornosť a z 90% charakter. Z videozáznamu, ktorý som vyhotovil na zastupiteľstve, si môze spraviť úsudok každý sám. Podľa mňa je až hanbou, že máme takéhoto kandidáta na sudcu Ústavného súdu. 

– – –

Na základe zverejnených informácií  sú ambície  Advokáta  Mgr. Slavomíra Trnkócyho vyššie, ako advokácia.

Advokát Trnkócy sa uchádza o post sudcu  Ústavného súdu.  Materiály  sú verejné a je možné ich nájsť  na viacerých oficiálnych webových  stránkach štátnych orgánov.

Prikladáme ich aj v prílohe.

Ústavný súd Slovenskej republiky je  snáď poslednou garanciou zákonnosti v štáte. Sudcovia  ÚS  musia byť skutočnými odborníkmi a o ich morálnej bezúhonnosti nesmie byť  najmenších pochýb.

Pýtame sa preto verejne – na základe uverejnených informácií  je práve  Mgr. Slavomír Trnkócy  odborne a morálne tým najlepším kandidátom na  sudcu  Ústavného súdu?