Skip to content

Čo znamená "bezplatne" v našom meste…

Vybavil som spoločnosť, ktorá bude odpad rozvážať 25 rokov zadarmo. Predtým to bolo ročne za 47-tisíc eur“.  V Plus jeden deň sme sa zasa o dôvodoch odmien mohli mimo iného dočítať aj toto: Loboval za dotácie a platil väčšinou zo svojho obedy a občerstvene“, znie to až neuveriteľne, keď niekto v takmer najčítanejšom denníku verejne vyhlási, že lobuje za dotácie. Zvyčajne sa za to odmena nedostáva, ale riešia to isté orgány. Ale „čert to vem“. Späť k veci. Iným dôvodom popísaným v tomto denníku tiež bolo: „Zvoz bioodpadu. Mesto zaň ročne platilo 45 000 až 47 000 eur. Prednosta pripravil verejnú súťaž a vybral spoločnosť, ktorá bioodpad zbiera bezplatne“. Ale aby sme boli objektívni, tak to nebolo na 25 rokov, ale zmluva bola podpísaná na dobu viac ako 30 rokov. Znie to skvele. Spoločnosť TEKADEX sa v zmluve zaviazala, že v meste Sereď bezodplatne, počnúc dňom 1.1.2014 do skončenia zmluvy, teda do roku 2045, bude zabezpečovať zber záhradného biologicky rozložiteľného odpadu z domácností uloženého v plastových vreciach, plastových nádobách a voľne ložených konárov od rodinných domov, jedenkrát týždenne v sezóne kalendárneho roka. K tomu aj zber  použitých rastlinných olejov v meste minimálne jedenkrát týždenne. To, že už od roku 2014 mala spoločnosť TEKADEX problémy zabezpečovať zvoz tohto odpadu, nie sú neznáme skutočnosti. Ani to, že zvoz použitých rastlinných olejov a zvoz bioodpadu z plastových vriec od rodinných domov si mesto riešilo po vlastnej línii a na vlastné náklady. Ľahko si každý uvedomí, čo bolo pre mesto  zadarmo a čo nie. Ale čo sa teraz nestalo. Ako sa vraví, zhasla fajka. Dňa 25.5.2020 spoločnosť TEKADEX oznámila mestu Sereď, že z vážnych ekonomických dôvodov ukončuje zber biologicky rozložiteľného odpadu ku dňu 31.5.2020 z mesta Sereď. Nezostávalo nič iné, len to, aby mesto Sereď vyhlásilo verejné obstarávanie na zber 120 l  hnedých nádob na biologicky rozložiteľný odpad s cieľom zabezpečovať túto službu v meste Sereď iným dodávateľom. Mesto hľadalo spoločnosť, ktorá by túto službu dokončila za TEKADEX v sume do 30 000€ ročne bez DPH. Teda vybraný uchádzač už taký lokálpatriot nemusí byť a zvoz bezplatne ďalších 25 rokov zrejme robiť nebude. Cena podľa podpísanej zmluvy s výhercom pri 2200 ks hnedých nádob v meste Sereď je týždenne 1 372 eur, pričom maximálne vykonajú 23 zberov ročne, čo je 31 574, 40 eur (s DPH) za tento rok. Naskytá sa ešte otázka. Kto bude ďalej robiť odvoz plastových vriec a voľne uložených konárov, ktoré tiež mala robiť spoločnosť TEKADEX bezplatne? Alebo to po celý ten čase nerobila? Teda boli aj tieto služby skutočne zadarmo? To, čo malo byť zadarmo, v skutočnosti vlastne zadarmo vôbec nebolo a nebude. Z tých 32 rokov, kedy mal tento bezodplatný zber bioodpadu v Seredi prebiehať, vydržal ani nie 7 rokov. Percentuálne vyjadrené, táto „geniálne“ dohodnutá služba pre naše mesto nefungovala ani na 22 %  (lebo mnoho z vecí, ktoré mali byť podľa zmluvy zadarmo dodávané spoločnosťou už riešilo mesto na vlastné náklady hneď od začiatku platnosti zmluvy), tak aj odmeny pána prednostu by mali byť krátené na 22 %.   Úsmevné? To by chcelo 65 650 úsmevov.   (Poznámka redakcie: Autor článku je redakcii známy, nakoľko článok bol podpísaný a jeho uverejnenie bolo konzultované aj telefonicky. Autor však požiadal o zachovanie anonymity, čo redakcia rešpektuje.) Zábery z tlačených novín doložené do článku nám známeho autora  pochádzajú z archívu internetového média  SOL.   O tejto problematike sme uverejnili článok v našom médiu tu: https://www.seredonline.sk/2020/03/23/ma-mesto-naozaj-odvoz-bioodpadu-zadarmo/ https://www.seredonline.sk/2020/04/05/aka-je-buducnost-vyvozu-bioodpadu-v-nasom-meste/  ]]>