Skip to content

Ďalšie šokujúce odhalenia na Ministerstve životného prostredia.

Audit odhalil nehospodárne nakladanie s majetkom v SVP Ministerstvo životného prostredia v rámci auditu v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š. p. (SVP) a v odštepnom závode Bratislave, zistilo nehospodárne nakladanie s majetkom v šokujúcom rozsahu skoro 5 mil. € a s hrozbou vzniku ďalších škôd. SVP ako  prevádzkovateľ  Kameňolomu Devín pri  nákupe zariadenia do kameňolomu  v celkovej sume 1 753 836 €  ignoroval technickú špecifikáciu strojov o aké žiadal kameňolom a obstaral stroje, ktoré sú pre prevádzku príliš slabé a v podstate nevyužiteľné. Napriek tomu odštepný závod Bratislava kúpnu zmluvu uzavrel.  Dodávateľom nepoužiteľných zariadení do kameňolomu bola spoločnosť TOMS-SK, s.r.o Ján Budaj, minister životného prostredia, podčiarkol, že vtedajší štatutár odštepného závodu Ing. Jozef Dúcznezabezpečil ochranu práv objednávateľa, nevyužil sankčné mechanizmy ani iné prostriedky na ochranu majetku a predídeniu vzniku škody. Ďalším príkladom nehospodárneho nakladania s majetkom v odštepnom závode Bratislava je nákup pásových rýpadiel,  použiteľných  na vodnej hladine.  Víťazným dodávateľom opäť spoločnosť TOMS-SK, s.r.o. Rýpadlá v celkovej sume 706 800 € sa financovali z prostriedkov EÚ. Stroje však doteraz stoja v areáli závodu Dunaj, pretože sa pri obstarávaní nezohľadnila požiadavka na plávajúce plošiny, bez ktorých je ich použitie nemožné. Nehospodárnosť  sa preukázala aj v medializovanom prípade kompy, ktorú sa SVP rozhodol obstarať sám. V júni 2019 SVP uzavrel kúpnu zmluvu na kompu v sume 2 904 000 €.  V dodatku zmluvy zásadným spôsobom modifikoval podmienky v prospech uchádzača.  Znížením počtu motorov na polovicu zmenil podstatné parametre zákazky. Navyše podnik sa zaviazal vopred uhradiť  kúpnu cenu jej zložením na viazaný účet. Uvedené fakty vzbudzujú podozrenia z netransparentného obstarania kompy, zúženia a pokrivenia hospodárskej súťaže. Máme dôvodné podozrenie, že došlo k spáchaniu trestných činov machinácií pri verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku vo veľkom rozsahu,“  zdôraznil minister Budaj a dodal, že Národná kriminálna agentúra už vo veci začala konať. Na záver minister Budaj podčiarkol: „Musíme vytvoriť  blacklist podvodníkov, podvodníckych metód a techník, ktorými sa na Slovensku  tunelovali verejné prostriedky“. TS_audit v SVP https://www.facebook.com/minzp.sk/videos/349580866218597/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCEB0LlIPxnMixPEHb2r8X5V0U36Cv94O-1EFlMwY2Nh60KqO-42kIObsXZEhRsCD07LWEGbY892_2v ]]>