Skip to content

Civilná ochrana ako dôležitá súčasť ochrany obyvateľov v minulosti a dnes

Bola a je dôležitou súčasťou prípravy obyvateľov na živelné pohromy, mimoriadne udalosti a stav vojny.

Čo bola a je Civilná ochrana / obrana?

Civilná ochrana (od r. 1951 do februára 1994 civilná obrana; skr. CO), v súčasnom zákone nazývaná presnejšie civilná ochrana obyvateľstva , je podľa súčasného slovenského zákona (t.j. od roku 1994) „systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Tento termín okrem toho často zahŕňa aj organizácie a inštitúcie vykonávajúce tieto úlohy a opatrenia. Súčasný slovenský zákon explicitne stotožňuje názvy civilná obrana a civilná ochrana, keďže uvádza, že ak sa v iných právnych predpisoch používajú slová civilná obrana, rozumie sa tým civilná ochrana.

Zdroj: Wikipedia