Skip to content

Sereď 2020 – vitajte v realite

faktograficky poukazujúcimi na stav chodníkov, ciest, zanedbanej údržby zelene a infraštruktúry v meste Sereď počas niekoľkých posledných volebných období. V článkoch väčšinou na podnet občanov uverejňujeme materiály, ktoré sú vždy podložené nespochybniteľnou fotodokumentáciou ukazujúcou výlučne reálny stav, na ktorý v článkoch poukazujeme. Vždy pred uverejnením článku vykonáme niekoľko pokusov kontaktovať vedenie mesta, ktoré je za tento stav spoluzodpovedné alebo zodpovedné v plnej miere, no volení funkcionári sa v zásade zatajujú, komunikovať odmietajú a tak materiály sa stávajú poukázaním na neschopnosť vedenia mesta zabezpečovať jeho chod k spokojnosti občanov. V meste Sereď za posledných niečo viac ako 9 rokov má viditeľné ešte jedno špecifikum. Práce objednávané vedením mesta sú do značnej miery nekvalitné, pri ich realizácii sú používané už použité materiály nezodpovedajúce súčasným štandardom alebo rovno materiály pochádzajúce de facto z odpadu, snáď dokonca zo zberného dvora, vyradené betónové tvárnice či použité obrubníky, ktoré mali skončiť v recyklácii ako podklad pod nové cesty. Určite nie na očiach verejnosti na hlavných ťahoch cez mesto. Toto všetko sa deje napriek tomu, že mesto Sereď ročne disponuje rozpočtom vo výške cca 15 mil. eur. Máme za to, že pri rozumnom stanovení priorít je možné robiť chodníky a cesty kvalitne, z materiálov štandardných na súčasnú dobu a nie 70-80-te roky minulého storočia a  tak, aby boli opravované/ rekonštruované ucelené úseky chodníkov a ciest a nie fľakované 30 či 50 rokov staré mestské komunikácie. Napriek mnohý upozorneniam, stále vedenie mesta ale aj poslanci MsZ riešia investície bez konzultácií s občanmi zisťovaním ich potrieb – zisťovaním potrieb väčšiny občanov nie malých no silných logistických skupín – a tak investície aj vyzerajú. No a samozrejme tak vyzerá aj pohľad na naše mesto u ľudí, ktorí sem prídu len na návštevu alebo len cez mesto prichádzajú. Je žiaľ pravdou, že mesto Sereď nikdy nevynikalo žiadnymi prevratnými prvkami v architektúre stavieb nachádzajúcich sa v ňom, ale bolo skôr klasickým výtvorom reálneho socializmu a funkcionárov rozmýšľajúcich a konajúcich v intenciách doby z pred roka 89. Ak chceme tento stav zmeniť, musíme na nedostatky upozorňovať, kritizovať ich a namiesto príliš veľkého experimentovania skôr odpozerať si to, čo inde už dávno otestovali, vyhodnotili ako plne funkčné a dlhodobo využívajú. Toto ale fyzicky nevykoná žiaden z občanov ba ani skupiny aktívnych ľudí, ale len vedenie mesta a poslanci MsZ, ktorí o veciach v konečnom dôsledku rozhodujú. Je len na nás, či pri rozhodovaní budú brať ohľad na verejný záujem a záujem väčšiny občanov alebo prioritou aj ďalej zostane to, z čoho majú profit oni samotní, im blízke osoby, firmy, alebo úzke vybrané skupiny občanov.]]>