Skip to content

Blokovanie diskusie na SOL pod článkami o správe vecí verejných nezodpovedá hodnotám, na ktorých bolo médium založené

sprístupnenia maximálneho množstva informácií verejnosti a možnosti diskutovania občanov na témy verejného života a správy vecí verejných samosprávou. Prakticky od začiatku sme zaviedli pravidlá NEumožňujúce skorumpovanie média a jednostranné informovanie ani za predpokladu, že by samotná redakcia mala záujem prinášať informácie jednostranné, alebo tendenčné. Toto je zabezpečené možnosťou registrácie a prispievania do média občanmi rôzneho politického presvedčenia, náboženského vyznania i uznávaných hodnôt. Viac menej jediným zásadným predpokladom publikovania v médiu je ochota vystupovať pod svojim menom a priezviskom, teda s odhalením plnej identity, čo garantuje plnú zodpovednosť za publikované materiály a tým transparentnosť pri tvorbe obsahu média. Pre ochranu autorov od nenávistných komentárov smerujúcich zásadne od anonymných prispievateľov do diskusií sme zaviedli určenie možnosti komentovania článkov, alebo zastavenia diskusie pod článkami samotným autorom, ktorý jediný má právo rozhodnúť či chce alebo nechce „diskutovať“ s anonymnými diskutujúcimi prípadne dobrovoľne sa nechať urážať zákernými a bezcharakternými jedincami neschopnými pod svoj názor sa podpísať. Cieľom novín ale nie je ochrana volených zástupcov a úradníkov pred otázkami, podnetmi a pripomienkami občanov, ktorí ich platia a už vôbec obmedzenie práva na vyjadrenie názoru vo veciach verejných a to hlavne pri rozdeľovaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Keďže väčšina ľudí pozná stratégiu média, ciele a hodnoty na ktorých vzniklo, sme sústavne atakovaní oprávnenými pripomienkami a otázkami zo strany občanov, prečo sú bežné príspevky týkajúce sa napr. rozdeľovania dotácií, termíny testovania na Covid-19 či iné veci týkajúce sa skutočne len správy vecí verejných v diskusii blokované. Naša odpoveď je jednoduchá – diskusiu blokuje autor svojho článku. Keďže ale minimálne v niektorých prípadoch je diskusia autorom článku (zverejňovanej informácie) blokovaná v rozpore s cieľmi média, jeho charakterom a záujmom priniesť do správy vecí verejných transparentnosť, po dohode s autorkou niektorých článkov, pod ktorými je diskusia štandardne blokovaná, tieto budú odblokované. Za dôležitú považujeme možnosť vyjadriť sa verejnosti k dotáciám rozdelených z verejných finančných zdrojov poslancami MsZ a preto odblokovávame a uvoľnujeme k verejnej diskusii tento článok: https://www.seredonline.sk/2021/03/02/schvalenie-dotacii-z-rozpoctu-mesta-sered-v-oblasti-socialnej-kulturnej-a-sportovej/ Žiadame diskutujúcich, aby diskutovali vecne, k téme, bez zbytočných invektív a urážok a v diskusii zbytočne neodchádzali od témy. Miloš Majko]]>