Skip to content

Za snahou nevymenovať hlavného kontrolóra obce Váhovce môže byť strach z výsledkov kontrol