Skip to content

Rodina zastávajúca funkcie v OZ spolu so starostom Váhoviec Kubicom opustila rokovanie zastupiteľstva

neúspešných pokusoch zo strany starostu obce JUDr. Adriána Kubicu rokovanie mať uznášania schopné, to tohto týždňové účasť poslancov zaznamenalo  takmer v plnom počte. Dokonca až tak, že bol prekvapený samotný starosta Kubica. Starosta podotkol hneď ako na rokovanie prišiel prvý z poslancov, že prečo, keď oznámil svoju neúčasť. Výčitka, alebo snáď obava? Od začiatku rokovania v podstate nebolo jasné, kto vlastne rokovanie OZ vedie – prítomný starosta Kubica, alebo poslankyňa a zástupkyňa starostu (jeho sestra) sediaca oproti nemu. Obaja predsedajúci svojim konaním pripomínali skôr vedenie pracovnej porady v súkromnej firme, ako správu vecí verejných na rokovaní orgánu obce. Formálne nezrovnalosti so zákonom 369/1990 Z.z. od začiatku boli drobnosťou oproti neochote starostu obce dať hlasovať za návrh poslanca OZ podporený prakticky všetkými prítomnými kolegami. Starosta obce Kubica sa snažil ignorovať oprávnené požiadavky poslancov dať slovo prítomnej občianke k prerokovávanému bodu, až bolo jasné, že v danom momente cez starostu cesta ďalej nevedie. Starosta dokonca ignoroval aj upozornenia poslancov že ak nedá hlasovať o návrhu poslanca OZ, stráca právo ďalej viesť rokovanie OZ. Až skutočný verbálny zápas o rešpektovanie práv poslancov a zákona dosiahol stav, kedy starosta obce Kubica rezolútne vyhlásil že hlasovať nedá a odchádza. Namiesto neho mala rokovanie ďalej viesť jeho zástupkyňa – tu sa však prejavila súdržnosť dvoch funkcionárov obce a aj ona odmietla dať hlasovať o návrhu poslanca OZ. Následne sa postavila a rokovanie opustila aj ona. Zákon počíta aj s takýmto stavom a vedenie rokovania mal prevziať poslanec OZ, čo však starostovi evidentne nevyhovovalo, pobehoval po rokovacej sále obecného úradu, zhasínal svetlo a poslancov vyzýval, aby z úradu odišli pravdepodobne si neuvedomujúc, že rokovanie odchodom jeho rodiny z rokovania neskončilo a že úrad nie je jeho obývačkou ani spálňou. Spolu so starostom a jeho sestrou rokovanie opustil aj ďalší poslanec OZ inak po celú dobu sediaci tak trošku mimo rokovací priestor – asi už nikoho neprekvapí, že sa jedná o ďalšieho rodinného príslušníka starostu Kubicu. Po zvláštnom odchode starostu obce rokovanie OZ opustila aj pracovníčka obecného úradu plniaca úlohu zapisovateľky – ani ona nepozná zákon? Po odchode starostovej rodiny pôsobiacej vo funkciách v OZ a samotného starostu, si prítomní poslanci zvolili poslanca ktorý schôdzu viedol ďalej. Poslanci dali slovo v marci zvolenej hlavnej kontrolórke obce Mgr. Simone Budyinskej a vypočuli si jej stanovisko k záverečnému účtu obce. Poslanci hlasovaním pre neprítomnosť starostu obce presunuli väčšinu bodov na ďalšie rokovanie OZ. Uznesenie prijali v dvoch na začiatku rokovania doplnených a schválených bodoch programu. Perličkou po rokovaní OZ bol stav, kedy poslanci OZ nechceli nechať otvorenú budovu obecného úradu. Starosta Kubica mal ako veľa krát predtým vypnutý mobilný telefón, zamestnankyne OÚ odmietali prísť úrad zamknúť lebo neboli v práci a to dokonca ani jedna idúca okolo na bicykli. Starosta obce zodpovedný za OÚ sa o majetok obce evidentne nezaujímal a poslanci OZ kľúče od OU nemajú. Až jedna zo zamestnankýň nakoniec išla domov pre kľúče a úrad zatvorila. Na toto poslanci pred budovou čakali snáď hodinu. Pýtame sa teda verejne – uvedomuje si starosta a štatutár obce JUDr. Kubica zodpovednosť za úrad a aká je jeho predstava o ochrane obecného majetku? Snáď sa odpovede na otázky týkajúce sa správy vecí verejných dozvieme na najbližšom rokovaní OZ. Ak ovšem starosta obce so svojou zástupkyňou znovu z rokovania zastupiteľstva neutečú… Záujemcovia o dianie na rokovaní OZ Váhovce si môžu pozrieť celý neupravovaný záznam tu: https://www.youtube.com/watch?v=Akg98jU-lM8&t=1s]]>